12-09-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 15 септември 2016 г. (четвъртък) при следния дневен ред:

          1. Обсъждане на конституционно дело № 3/2016 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от ГПК и чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Таня Райковска. 

2. Конституционно дело № 7/2016 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Делото е за обсъждане.