28-06-2016

Конституционният съд в заседание на 28 юни 2016 г. допусна за разглеждане по същество искането на петчленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.