21-06-2016

Конституционният съд в заседание на 21 юни 2016 г. реши конституционно дело № 8 от 2015 г., образувано по искане на президента на Република България.


Съдът установи противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация и отхвърли искането за установяване на противоконституционност и за произнасяне за съответствие с международните договори, по които България е страна, на разпоредбата на чл. 165, т. 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в частта „при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или“.


За решението гласуваха всички присъстващи 11 съдии.