02-06-2016

Конституционният съд ще проведе заседания през месец юни 2016 г. при следния дневен ред:


Заседание на 14 юни  2016 г. (вторник) от 10.00 ч.  

1.    Конституционно дело № 1/2016 г. по искане на тричленен състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 16, ал. 1, изр. 3 и на чл. 11, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Константин Пенчев.

 

Заседание на 21 юни 2016 г. (вторник) от 10.00 ч.

1.    Конституционно дело № 8/2015 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация и на чл. 165,  т. 7 от Закона за отбрана и въоръжените сили на Р. България в частта „ при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или..”

   Делото е за разглеждане по същество.

   Докладчик: съдия Кети Маркова.

 

Заседание на 28 юни 2016 г.(вторник) от 10.00 ч.

1.    Конституционно дело № 9 /2015 г. по искане на 57 народни представители от 43-то НС за установяване на противоконституционност на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните заведения, както и за несъответствие на посочените разпоредби с общопризнати норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.

      Делото е за разглеждане по същество.

      Докладчик: съдия Георги Ангелов.

 

Заседание на 30  юни 2016 г. (четвъртък) от 10.00 ч.

1.      Конституционно дело № 11/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на несъответствие на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за министерството на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Анастас Анастасов.