02-06-2016

Конституционният съд в заседание на 2 юни 2016 г. допусна за разглеждане по същество искането на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт (Обн., ДВ, бр. 64/2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 28/2016 г.), присъедини искането на Върховния касационен съд в частта по чл. 230, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за съдебната власт към конституционно дело № 4/2016 г. за съвместно разглеждане с искането на тричленния състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт и прекрати производството в тази част по к.д. № 6/2016 г.