02-06-2016

Конституционният съд в заседание на 2 юни 2016 г. отклони искането на Президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 18 относно чл. 46л, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ, бр. 14/2016 г.) и прекрати делото.