01-06-2016

На 1 юни 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 9/2016 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 4б, ал. 1, чл. 4в, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110/1999 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 102/2015 г.).


Докладчик по делото е съдия Георги Ангелов.