25-05-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 2 юни 2016 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

1.    Конституционно дело № 5/2016 г. по искане от президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 18 относно чл.46л, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 14/2016 г.).

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Цанка Цанкова.


 

2.    Конституционно дело № 6/2016 г. по искане от Върховен касационен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 230, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 и на чл. 166, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Стефка Стоева.


 

3.    Обсъждане на конституционно дело № 9/2015 г. по искане на 57 народни представители от 43-то НС за установяване на противоконституционност на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните заведения, както и за несъответствие на посочените разпоредби с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.

 

       Докладчик: съдия Георги Ангелов.