12-05-2016

Днес Конституционният съд реши конституционно дело № 2 от 2016 г. Съдът обяви с 12 гласа за противоконституционна разпоредбата на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67/1999 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 98/2015 г.).

 

Пълният текст на акта ще бъде публикуван на интернет страницата на КС на 13.05.2016 г.