28-04-2016

На 28 април 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2016 г. по искане на петчленен състав на Върховния административен съд на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 37 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.     


Докладчик по делото е съдия Румен Ненков.