12-04-2016

Днес Конституционният съд реши конституционно дело № 10 от 2015 г. Съдът установи противоконституционност на чл. 29, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, както и на чл. 30, ал. 1 от Закона за адвокатурата(ЗА).


На особено мнение по диспозитива, отнасящ се до чл. 29, ал. 2-4 ЗА, както и със становище по мотивите за противоконституционността на чл. 30, ал. 1 ЗА остана съдия Румен Ненков. На особено мнение изцяло остана съдия Филип Димитров. Становище по мотивите в частта им, относима към чл. 29, ал. 2-4 ЗА ще представи и съдия Кети Маркова.

 

Пълният текст на акта ще бъде публикуван на интернет страницата на КС на 13.04.2016 г.