12-04-2016
Конституционният съд в заседание на 12 април 2016 г. се произнесе с определение по допустимостта по к.д. № 12/2015 г.

 

С постановеното определение Съдът отклони искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 4, т. 8 и чл. 60, ал. 5 и ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ бр. 91/2005 г., последно изменение ДВ, бр. 95/2015 г.) и прекрати производството по делото.

 

Определението е прието с 12 гласа. Съдия Кети Маркова ще представи становище по делото.