05-04-2016

Конституционният съд в заседание на 5 април 2016 г. допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 1 от Закона за съдебната власт по образуваното конституционно дело № 4/2016 г. и отклони като недопустимо искането на тричленния състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 230, ал. 2 от Закона за съдебната власт.