22-03-2016
На 22 март 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2016 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на § 18 относно чл. 46л, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ, бр. 14/2016 г.).    


Докладчик по делото е съдия Цанка Цанкова.