22-03-2016

Конституционният съд в заседание на 22 март 2016 г. допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 3/2016 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 78, ал. 8 от Гражданския процесуален кодекс и на чл. 161, ал. 1, изр. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.