10-03-2016

Конституционният съд в заседание на 10 март 2016 г. допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 13/2015 г., образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 2, с който е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от Наказателния кодекс, на § 35 и на § 36 от ЗИД на Наказателния кодекс.
Определението е подписано от всички конституционни съдии.
Съдията Филип Димитров е подписал определението по допустимост с особено мнение.