08-03-2016
Днес, 8 март 2016 г., Конституционният съд с решение по конституционно дело № 6/2015 г., образувано по искане на група народни представители от 43-ото Народно събрание, единодушно с 12 гласа отхвърли искането за установяване на противоконституционност и произнасяне за съответствие с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна, на разпоредбата на чл. 40, ал.4а от Закона за здравното осигуряване, отнасяща се до размера на осигурителната вноска, заплащан от бюджета на държавата, за лицата по чл. 40, ал. 3 ЗЗО.

Съдът обяви с 11 гласа за противоконституционна разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО, с която в изр. първо думата „основен“ е заличена, а в изр. второ се предвижда пакетът да е основен и допълнителен и да се определя с наредба на министъра на здравеопазването, която да се актуализира веднъж годишно в срок до 31 октомври на съответната година. В тази част на решението особено мнение е изразил съдията Филип Димитров.

Пълният текст на акта ще бъде публикуван по-късно.