29-02-2016

1.    Конституционно дело № 13/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на § 2, с който е въведена т. 2 на чл. 79, ал. 2 от Наказателния кодекс, на      § 35 и на § 36 от ЗИД на Наказателния кодекс

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Мариана  Карагьозова.

 

2.    Обсъждане на конституционно дело № 10/2015 г. по искане на главния прокурор за установяване противоконституционност на чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Докладчик: Борис Велчев