25-02-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 8 март   2016 г. (вторник) от 14.30 ч. при следния Дневен ред:


1. Конституционно дело № 6/2015 г.  по искане на група народни представители от 43 –то Народно събрание за установяване на противоконституционност  на  чл.45, ал.2 и чл. 40, ал.4а от Закона за здравното осигуряване, както и за несъответствие на тези разпоредби с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.


Делото е за раглеждане по същество.


Докладчик съдия Стефка Стоева.