03-02-2016

На 03 февруари 2016 г. Конституционния съд образува конституционно дело № 3/2016 г. по искане на Омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл.78, ал.8 от Гражданския процесуален кодекс и на чл.161, ал.1, изр.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Докладчик по делото е  съдия Таня Райковска.