28-01-2016
Конституционният съд допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 11/2015 г.