26-01-2016

28 януари 2016 г.

Конституционно дело № 11/2015 г., образувано по искане на главния прокурор за установяване несъответствие на разпоредбите на чл. 95а, ал. 1 и 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи с международни договори, по които България е страна.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Анастас Анастасов.


 

4 февруари 2016 г.

Конституционно дело № 1/2016 г., образувано по искане на тричленен състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност и несъответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на чл. 11, ал. 3 и чл. 16, ал. 1, изр.3 от Закона за банковата несъстоятелност.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Константин Пенчев.

 

Конституционно дело № 2/2016 г., образувано по искане на петчленен състав на Върховния административен съд, втора колегия, за установяване на противоконституционност и несъответствие с общопризнати норми на международното право и с международни договори, по които България е страна, на чл. 100, ал. 2 от Закона за държавния служител.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Филип Димитров.