19-01-2016

Конституционният съд в заседание на 19 януари 2016 г. допусна за разглеждане по същество конституционно дело № 9/2015 г., образувано по искане на 57 народни представители за установяване на противоконституционност на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните заведения, както и за несъответствие на посочените разпоредби с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които Република България е страна, и конституционно дело № 10/2015 г., образувано по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30, ал. 1 от Закона за адвокатурата.


На същото заседание Съдът отклони като недопустимо искането по конституционно дело № 5/2015 г. на 74 народни представители от 43-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на т. I, подточка 1 от Решение на НС от 10 юли 2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание.


Определението е прието единодушно.


Пълният текст на акта ще бъде публикуван по-късно.