11-01-2016
На 11 януари 2016 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 1/2016 г. по искане на тричленен състав на Търговската колегия на Върховния касационен съд за установяване противоконституционност на разпоредбите на чл. 16, ал. 1, изр. 3 и чл. 11, ал. 3 от Закона за банковата несъстоятелност, както и установяване на несъответствието им с чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.