07-01-2016

Конституционният съд ще проведе заседание на 19 януари 2016 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния ДНЕВЕН РЕД:


1. Конституционно дело № 10/2015 г.
по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 29, ал.2, ал.3 и ал.4, и на чл. 30, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Делото е за разглеждане по допустимост.
Докладчик съдия Борис Велчев.


2. Конституционно дело № 5/2015 г. по искане на 74 народни представители от 43-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на т. I, подточка 1 от Решение на НС от 10 юли 2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на БНБ, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (обн., ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г.)

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик съдия Цанка Цанкова.


3. Конституционно дело № 9/2015 г. по искане на петдесет и седем народни представители от 43-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 34а и чл. 37а от Закона за лечебните заведения, както и за несъответствие на тези разпоредби с общоприетите норми на международното право и с международните договори, по които Република България е страна.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик съдия Георги Ангелов.