16-11-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 24 ноември 2015 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело № 8/2015 г., образувано по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация и на чл. 165, т. 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в частта „при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или“, както и за несъответствие на посочените разпоредби с международните договори, по които България е страна.


Делото е за разглеждане по допустимост.


Докладчик съдия Кети Маркова.