23-09-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 29 септември 2015 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния ДНЕВЕН РЕД:


1. Конституционно дело № 4/2015 г. по искане на четиридесет и осем народни представители за установяване на противоконституционност Закона за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на организатори и дилъри относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.; на Договора за агенство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.


Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик – съдия Красен Стойчев.

 

2.  Конституционно дело № 6/2015 г. по искане на 61 народни представители от 43-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на § 10, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и на чл. 40, ал. 4а от Закона за здравното осигуряване, както и за несъответствието на тези разпоредби с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Стефка Стоева.