10-08-2015

На 10 август 2015 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 8/2015 г.

по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност нa чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на класифицираната информация и на чл. 165, т. 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в частта „при отказ за издаване, при отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация или“, както и за несъответствие на посочените разпоредби с международните договори, по които България е страна.

Докладчик по делото е съдия  Кети Маркова.