08-07-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 14 юли 2015 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело № 3/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.


Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик – съдия Пламен Киров.Конституционно дело № 4/2015 г. по искане на четиридесет и осем народни представители за установяване на противоконституционност Закона за ратифициране на Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на организатори и дилъри относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.; на Договора за агенство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобалната средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.


Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Красен Стойчев.