06-07-2015

На 6 юли 2015 г. Конституционният съд образува конституционно дело № 5/2015 г. по искане на 74 народни представители от 43-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на т. I, подточка 1 от Решение на НС от 10 юли 2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (обн., ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г.).


Докладчик по делото е съдия Цанка Цанкова.