29-06-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 7 юли 2015 г. (вторник) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело № 13/2014 г. по искане на шесто отделение на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл.16, ал.1, изр. второ от Закона за съдебната власт в частта „осъществява управление на дейността й“.


Делото е във фаза за решаване по същество.

Докладчик – съдия Гроздан Илиев.