22-05-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 2 юни 2015 г. (вторник) от 11 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело № 3/2015 г. по искане на главния прокурор на Република България да установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 2, ал. 6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.


Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик – съдия Пламен Киров.Конституционно дело№ 2/2015 г. по искане на тричленен състав на Върховния касационен съд – Търговска колегия, за установяване на противоконституционност на § 8, ал.1 от преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол в частта "25 и" само по отношение учредяване на законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество.


Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик – съдия Благовест Пунев.