29-04-2015

Конституционният съд в заседание на 29 април 2015 г. допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия за установяване на противоконституционност на § 8, ал. 1 от преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 72/2006 г.; изм., ДВ, бр. 65/2008 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 18/2010 г.) в частта: „25 и“ само по отношение учредяване на законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество


На заседанието присъстваха 11 конституционни съдии. Десет от тях подкрепиха определението. Един съдия е с особено мнение.


Пълният текст на определението ще бъде публикуван по-късно.