22-04-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 28 април 2015 г. (вторник) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело № 2/2015 г. по искане на Върховния касационен съд, второ отделение на търговската колегия за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 8, ал. 1 от преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол в частта, с която урежда възможност в случаите на заварени приватизационни договори по чл. 25 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, по които има неизпълнени в срок задължения, изпълнителният съвет на Агенцията за следприватизационен контрол да предприема необходимите действия за учредяване на законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество.


Делото е за разглеждане по допустимост.


Докладчик – съдия Благовест Пунев.