13-03-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 17 март 2015 г. (вторник) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело № 1/2015 г. по искане на Върховния касационен съд – общото събрание на търговската колегия, за тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията.


Делото е за разглеждане по допустимост.


Докладчик – съдия Димитър Токушев.