12-03-2015

Конституционният съд в заседание на 12 март 2015 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 8/2014 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България.


С решението Съдът обявява за противоконституционни чл. 250а-чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41/2007 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 14/2015 г.).


Осем съдии са за обявяване изцяло за противоконституционни атакуваните разпоредби, а трима - за частична противоконституционност.


Пълният текст на акта ще бъде публикуван по-късно.