05-03-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 12 март 2015 г. (четвъртък) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело № 8/2014 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 250а-чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения.


Делото е за разглеждане по същество.


Докладчик – съдия Кети Маркова.