29-01-2015

Конституционният съд в заседание на 29 януари 2015 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 5/2014 г. , образувано по искане на 83 народни представители от 42-рото Народно събрание.


С решението Съдът обявява за противоконституционни текстовете на чл. 217в от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31/13.04.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 18/04.03.2014 г.).


Решението бе подкрепено от 9 съдии, трима гласуваха против.


Пълният текст на акта ще бъде публикуван по-късно.