20-01-2015

Конституционният съд в заседание на 20 януари 2015 г. се произнесе с определение по конституционно дело № 13/2014 г., с което допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изречение второ от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., последно изменение, бр. 98 от 28.11.2014 г.) в частта „осъществява управление на дейността й“.


Като заинтересовани страни по делото са конституирани Народното събрание, Министерският съвет, министърът на правосъдието, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, главният прокурор, Висшият съдебен съвет, Инспектората към Висшия съдебен съвет, Националната следствена служба, Висшият адвокатски съвет, Асоциацията на българските административни съдии, Съюзът на съдиите в България, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на прокурорите в България, Камарата на следователите в България, Съюзът на юристите в България, Българската асоциация за европейско право, Институтът за модерна политика, Българският институт за правни инициативи, Фондация „Български адвокати за правата на човека“.


Определението бе подкрепено от присъствалите в съдебно заседание 11 съдии.


Пълният текст на определението ще бъде публикуван по-късно.