20-01-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 29 януари 2015 г. (четвъртък) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело№ 5/2014 г. по искане на 83 народни представители от 42-рото Народно събрание за обявяване на противоконституционност на чл. 217в от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., посл. изм. и доп., бр. 18 от 4 март 2013 г.).


Делото е във фаза за разглеждане по същество.


Докладчик – съдия Цанка Цанкова.