09-01-2015

Конституционният съд ще проведе заседание на 20 януари 2015 г. (вторник) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:


Конституционно дело № 13/2014 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд, шесто отделение за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. второ от Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г.; посл. изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., в сила от 28 ноември 2014 г.).


Делото е във фаза за разглеждане по допустимост.


Докладчик – съдия Гроздан Илиев.