04-12-2014

Днес, 4.12.2014 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 13/2014 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд, шесто отделение, за установяване на противоконституционност на чл. 16, ал. 1, изр. второ от Закона за съдебната власт в частта „осъществява управление на дейността й“.


Докладчик по делото е съдия Гроздан Илиев.