04-11-2014

Конституционният съд в заседание на 4 ноември 2014 г. се произнесе с определение по конституционно дело № 9/2014 г., с което отклонява искането на 71 народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 8 май 2014 г. за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на фирмите лицензианти на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довели до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица (обн., ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г.) и прекратява производството по делото.


Определението бе подкрепено от 7 съдии, 5 гласуваха против.


На същото заседание Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 12/2014 г. По искането на 61 народни представители от 41-вото Народно събрание за тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията относно конституционните ограничения за законодателя при приемането на закони, изключващи обжалването на административните актове, Съдът прие следното:


А) С 10 гласа „за“ и 2 гласа „против“, че по изключение при спазване на изискванията за съразмерност, включително задължителните международни стандарти за достъп до съдебна защита, законодателят със закон може да предвиди необжалваемост на изрично посочена категория административни актове само когато това е необходимо за опазване на основите на конституционния ред или на други особено важни обществени интереси като осигуряването на отбраната и сигурността на страната, както и осъществяването на принципите и целите на нейната външна политика.


Б) С 8 гласа „за“ и 4 гласа „против“, че с въвеждането на необжалваемост законодателят не може да изключи възможността засегнатите лица да се позовават пред съда на нищожността на административния акт.


Пълният текст на двата акта ще бъде публикуван по-късно.