28-10-2014

РАЗПОРЕЖДАНЕ


Постъпили са искания от Върховния административен съд относно законността на изборите за народни представители, произведени на 5.10.2014 г. и оспорени от: Васил Владимиров Иванов – КП „България без цензура”, Виктор Томов Янев – ПП „ГЕРБ”, Георги Петков Петров – КП „ПФ, НФСБ и ВМРО”, Иван Манолов Андонов – КП „БСП, Лява България” и Офелия Василева Димова – ПП „Нова България” – кандидати за народни представители от 10 МИР – Кюстендил /адм. преписка, изх. № 714/2014 г./; ПП „Нова България”, ПП ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ и ПП „Нова алтернатива” - /адм. преписка, изх. № 715/2014 г./; Никола Николов Вапцаров – кандидат за независим народен представител, издигнат от инициативен комитет в 1-ви МИР – Благоевград - /адм. преписка, изх. № 716/2014 г./; Пенка Иванова Деведжиева, Велко Иванов Илчев, Петър Стоянов Накаленков, Александър Стоянов Павлов, Иван Чудомиров Делчев, Красимир Пламенов Вълков – кандидати за народни представители от КП Реформаторски блок в 16-ти МИР, Пловдив - /адм. преписка, изх. № 717/2014 г./ и Коалиция от партии „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО”, представлявана от председателя Валери Симеонов Симеонов /адм. преписка, изх. № 718/2014 г./.

          Съгласно чл. 17 от Закона за Конституционен съд във връзка с чл. 18 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд и чл. 305, ал. 2 от Изборния кодекс /ИК/ всяко искане до Конституционния съд следва да бъде надлежно мотивирано. В това отношение законодателят не прави изключения, вкл. и в хипотезата на чл. 150, ал. 1 от Конституцията.

          Затова, когато е сезиран по реда на чл. 305, ал. 1  ИК от кандидатите за народни представители, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати в изборите, на които е предоставена възможността да оспорят изборите за народни представители или избора на народен представител, органът по чл. 150, ал. 1 от Конституцията, в случая Върховният административен съд, е длъжен да извърши самостоятелна проверка на твърденията им и да изготви самостоятелно искане, като изложи в него своите съображения, с които да мотивира диспозитивната част на искането за оспорване на законността на произведените парламентарни избори.

Исканията в случая не съдържат мотивирана част на обстоятелствата, на които се основават, а така също не съдържат и петитум – не е посочено в какво се състои искането. На практика исканията съдържат само мотиви защо ВАС е орган на инициатива по чл. 305, ал.1 ИК, че компетентният орган е пленумът на съда, както и че отправените до него искания са в срок. Исканията не съдържат мотиви защо съдът намира основание да сезира Конституционния съд. Този въпрос не е обсъждан по същество от пленума на Върховния административен съд, видно от приложените преписи от протоколи.

Върховният административен съд е задължен по силата на чл. 305, ал. 2 ИК да сезира Конституционния съд с мотивирано искане по законността на изборите, което може да направи по два начина: по своя инициатива или въз основа на постъпилото оспорване по чл. 305, ал. 1 ИК. И в двете хипотези съдът следва да изрази собствените доводи относно законността на изборите. В конкретния случай ВАС не е изпълнил  законовото изискване и на практика само е препратил оспорванията на субектите по чл. 305, ал. 1 ИК.

          По горните съображения не са налице изискванията на Закона за Конституционен съд и на Изборния кодекс относно съдържателната част на искането и в него липсва диспозитив. Поради което намирам, че не е налице валидно отправено искане до Конституционния съд и липсва основание за образуване на конституционно дело.

          Това налага представените искания да бъдат върнати на Върховния административен съд, поради което и на основание чл. 17, ал. 1 ЗКС във връзка с чл. 19, ал. 1 ПОДКС

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

         

Връщам на Върховния административен съд исканията по изходящи преписки №№: 714/2014 г., 715/2014 г., 716/2014 г., 717/2014 г. и 718/2014 г. по описа на Върховния административен съд, съдържащи искания, протоколи и преписки.

 

 

28.10.2014 г.                                                   Председател Димитър Токушев