15-10-2014

Конституционният съд ще проведе заседание на 30 октомври 2014 г. (четвъртък) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

Конституционно дело№ 12/2014 г. по искане на 61 народни представители от 41-вото Народно събрание за даване на задължително тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с питането съществуват ли конституционни ограничения на законодателя относно приемането на закони, изключващи обжалването на административни актове.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията и е образувано на 21 юли 2014 г. въз основа на определение на КС от 10 юли 2014 г.


Делото е във фаза за решаване по същество.


Докладчик – съдия Румен Ненков.