24-07-2014

Конституционният съд ще проведе заседание на 31 юли 2014 г. (четвъртък) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

Конституционно дело № 1/2014 г. по искане на президента на Република България за обявяване на противоконституционност на т. 2 и т. 3 на § 6 от заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр.109 от 20 декември 2013 г.).

 

Делото е във фаза за решаване по същество.

 

Докладчик – съдия Димитър Токушев.