10-07-2014

Конституционният съд в заседание на 10 юли 2014 г. се произнесе с решение по конституционно дело № 2/2013 г. по искане за установяване изцяло или частично на противоконституционност на 25 разпоредби от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г.) и за частично несъответствие на чл. 82, ал. 2 от същия закон с международен договор, по който България е страна.

С решението Съдът обявява за противоконституционна разпоредбата на чл. 39, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците в частта „безвъзмездно за всяка от страните“. В останалата част искането е отхвърлено.

Искането за задължително тълкуване на чл. 120, ал. 2 от Конституцията ще бъде разгледано в отделно конституционно производство.