10-07-2014

Конституционният съд ще проведе заседание на 15 юли 2014 г. (вторник) от 10 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Конституционно дело № 4/2014 г. по искане на тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12 от Закона за водите.

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик  съдия Красен Стойчев.