03-07-2014

Днес, 3 юли 2014 г., Конституционният съд прие решение по конституционно дело № 3/2014 г.

Делото е образуванo по искане на Пленума на Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 130, ал. 6 от Конституцията на Република България. Искането е свързано с преценка дали Конституцията позволява със закон на Висшия съдебен съвет да се възлага подзаконова нормотворческа компетентност, доколкото досегашната практика на конституционната юрисдикция е противоречива. Становища по конституционното дело са представени от Министерския съвет, министъра на правосъдието, главния прокурор, Националната следствена служба, Висшия съдебен съвет, Висшия адвокатски съвет и Съюза на юристите в България, като във всички тях се поддържа разбирането на Пленума на Върховния касационен съд за липса на конституционни пречки Висшият съдебен съвет в определена област да издава подзаконови нормативни актове.

В своето решение Конституционният съд постанови, че във връзка с изпълнението на конституционните му функции по чл. 130, ал. 6 от Конституцията на Република България на Висшия съдебен съвет може със закон да се възлага подзаконова нормотворческа компетентност. Решението е прието с 10 гласа „за“ и 2 гласа „против“. Съдиите Стефка Стоева и Георги Ангелов са на особени мнения.