30-06-2014

 

Конституционният съд ще проведе заседания на 3 юли 2014 г. (четвъртък) от 10.00 ч. и на 10 юли (четвъртък) от 10.00 ч. при следния ДНЕВЕН РЕД:

На 3 юли - конституционно дело № 3/2014 г. по искане на Пленума на Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 8, чл. 84, ал 1, чл. 86, чл. 114, чл. 115, чл. 117, ал. 1, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 6 и чл. 130а от Конституцията на Република България.

Делото е във фаза за разглеждане по същество.

Докладчик – съдия Пламен Киров.

 

На 10 юли – конституционно дело № 2/2013 г. по искане на 61 народни представители от 41-вото Народно събрание за: задължително тълкуване на чл. 120, ал. 2 във връзка с чл. 56 и чл. 57 от Конституцията на Република България с четири тълкувателни питания; установяване изцяло или частично на противоконституционност на 25 разпоредби от Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г.); произнасяне за частично несъответствие на чл. 82, ал. 2 от закона с Договора за функциониране на Европейския съюз (обн., ОВ, бр. 115 от 9 май 2008 г.), по който България е страна.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Конституцията на Република България.

Делото е във фаза за разглеждане по същество.

Докладчик – съдия Георги Ангелов.